📌Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, болзошгүй нөхцөл байдлыг эрсдэл багатай даван туулах хүрээнд өнөөдрийн байдлаар дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.